دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثر نگهداشت وجوه نقد بر کیفیت سود در شرکت‌های دارای روابط سیاسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22034/necsbm.2024.411282.1038

امیر نوروزی سارنگ


بررسی تأثیر مولفه‌های چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: گروه مؤسسات بهارنکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22034/necsbm.2024.435564.1039

محمدصادق شهسوار