اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسن علم الهدایی

آموزش ریاضی استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26535482600
alamum.ac.ir
0000-0002-4484-3013

h-index: 5  

سردبیر

دکتر عزت الله نادری

مدیریت برنامه ریزی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=51663686400
e.naderishandiz.ac.ir

h-index: 3  

مدیر اجرایی

دکتر محسن خلیجی اسکوئی

جامعه شناسی سیاسی گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

cuts2.com/Yyydw
m.khalijishandiz.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر علیرضا آذربراهمان

حسابداری استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران

cuts2.com/nAwiz
a.azarberahmanshandiz.ac.ir
0000-0002-8597-620X

مدیر داخلی

دکتر سپیده ابراهیمی

ریاضی دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189460368
s.ebrahimishandiz.ac.ir
09156591173

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا خوراکیان

مدیریت استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55973103500
a.khorakianum.ac.ir
0000-0003-0890-3418

h-index: 6  

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

علوم اجتماعی (جمعیت شناسی و مدیریت منابع انسانی) استاد گروه علوم اجتماعی و جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15135323000
mabbasiut.ac.ir

h-index: 19  

دکتر پرویز سعیدی

مدیریت مالی استاد گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36661303300
saidialiabadiau.ac.ir

h-index: 2  

دکتر هادی صدوقی یزدی

مهندسی کامپیوتر (هوش محاسباتی) استاد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25960400700
h-sadoghium.ac.ir

h-index: 21  

دکتر محمود لاری دشت بیاض

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55924754100
m.larium.ac.ir
0000-0002-8233-026X

h-index: 11  

دکتر محمد حسین ودیعی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

cuts2.com/HBCyu
mhvadeeium.ac.ir

دکتر خسرو فغانی ماکرانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

cuts2.com/xMCsd
kh.makranichmail.ir

دکتر منصور گرکز

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37101245200
m_garkazyahoo.com

h-index: 4  

دکتر محمد رضا عبدلی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54884175700
mrab830yahoo.com
0000-0003-3763-7534

h-index: 2  

دکتر قدسی احقر

علوم تربیتی و روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

cuts2.com/hRMJz
ahghar2004yahoo.com

h-index: 1  

دکتر مریم سیف نراقی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=ehywHWYAAAAJ&hl=en
m.s.naraghiatu.ac.ir

دکتر حسین جعفری ثانی

علوم تربیتی و روانشناسی دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55127650800
hsunyum.ac.ir

h-index: 2  

دکتر سعید خیاط مقدم

مدیریت دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194038045
skhayatmoghadamgmail.com

h-index: 1  

دکتر محمود قربانی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

ensani.ir/fa/article/author/25937
mhgh2020gmail.com

دکتر سید کاظم شکفته

مهندسی کامپیوتر (محاسبات کامپیوتری) استادیار گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069765900
k.shekoftehshandiz.ac.ir

h-index: 5  

دکتر مریم برادران خلخالی

مهندسی کامپیوتر (محاسبات کامپیوتری) استادیار گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57513778300
m.barabaranshandiz.ac.ir

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر هولگر فرونینگ

سیستم های محاسباتی استاد گروه سیستم های محاسباتی، دانشگاه هایدلبرگ، هایدلبرگ، آلمان

www.ziti.uni-heidelberg.de/ziti/en/ce-principal-investigator
holger.froeningziti.uni-heidelberg.de

h-index: 12  

دکتر علی سعیدی

حسابداری دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه کروکستون مینوسوتا، کروکستون، ایالات متحده آمریکا

crk.umn.edu/profiles/ali-saeedi
asaeedivcrk.umn.edu
0000-0002-6312-7127

h-index: 3  

دکتر عبداللهی حسن گوروندوتسه

مدیریت استاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پلیس نیجریه، ودیل، نیجریه

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55816029700
ahgdutsegmail.com
0000-0003-2610-4919

h-index: 11  

دکتر سعید همایون

حسابداری دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه گاول، گاول، سوئد

cuts2.com/xWypk
saeid.homayounhig.se
0000-0002-2536-0446

h-index: 8  

دکتر سانموگام آنامالاه

اقتصاد و مدیریت مالی دانشیار، گروه اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه سی جی، پتالینگ جایا، مالزی

scholar.google.com/citations?user=t7I_bvMAAAAJ&hl=en
sanmugamsegi.edu.my
0000-0002-9438-2710

h-index: 7  

دکتر سیورآ ماریا

علوم اقتصادی دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه پتروسانی، رومانی

www.upet.ro/profile/?n=Ciurea&p=Maria
mariaciureaupet.ro

h-index: 3  

دکتر مانودیپ ری چادهاری

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه مدیریت، دانشگاه زاویر، کلکته، هند

scholar.google.co.in/citations?user=IcI66W4AAAAJ&hl=en
manodip.rchaudhurisxuk.edu.in

h-index: 2