اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه علمی کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

 

اخلاق انتشار در نشریه «کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری»


سیاست های اخلاقی نشر در این مجله منطبق با اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) و همچنین رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. بنابراین اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی، سردبیر، دبیر تخصصی، نویسندگان، داوران و ویراستاران ملزم به رعایت این اصول در زمان همکاری با نشریه کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری هستند. مشروح اصول کمیته اخلاق انتشار به آدرس https://publicationethics.org قابل دسترس است.

هنگام مشاهده هرگونه تخلف از سوی نویسندگان این نشریه بر اساس قوانین COPE برخورد می کند.

 

وظایف و مسئولیت های ناشر:

 • ناشر متعهد می باشد در ارتباط با مقاله دریافت شده تنها بر اساس قضاوت های تخصصی و حرفه ای تصمیم گیری کند و از هر گونه علایق شخصی بپرهیزد.
 • ناشر متعهد به حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی می باشد.
 • ناشر متعهد می باشد تا بر رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران تخصصی و علمی، هیئت تحریریه و داوران کنترل داشته باشد.
 • ناشر همواره مقاله های دریافتی را از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی مورد تحلیل قرار می دهد.
 • ناشر در صورت نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری های لازم در ارتباط با مقالات را انجام می دهد.
 •  ناشر در صورت اثبات سرقت ادبی و موارد غیراخلاقی با آن برخورد لازم را خواهد کرد.

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیر تخصصی:

 • دبیر تخصصی نشریه می بایست مقاله های دریافت شده را تا زمان انتشار به شکل محرمانه حفظ کند.
 • سردبیر، دبیر تخصصی و داوران در ارتباط با انتشار یا عدم انتشار یک مقاله تصمیم گیری می کنند.
 • دبیر تخصصی نشریه می بایست اصل بی نامی داوران را رعایت کند.
 • دبیر تخصصی نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کند.
 • دبیر تخصصی نشریه باید صیانت علمی و همچنین تلاش به منظور رفع نیازهای علمی خوانندگان خود را مدنظر قرار دهد.
 • دبیر تخصصی نشریه ملزم به شناسایی سرقت ادبی و تقلب و نیز موارد غیر اخلاقی احتمالی است و در صورت نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری ها و عذرخواهی ها را ارائه می دهد.
 • دبیران تخصصی و علمی نشریه باید ذهن خود محدود و متمرکز بر محتوای عقلانی نمایند.
 • دبیران تخصصی و علمی نشریه به هیچ عنوان نباید اطلاعات مقاله ها را برای افرادی بجز نویسندگان و داوران فاش کنند.
 • دبیران تخصصی و علمی و داوران و اعضای دیگر نباید از مقالات منتشر نشده برای مقاصد شخصی استفاده کنند.

وظایف و مسئولیت های داوران:

 • داوران باید همکاری لازم را با دبیر تخصصی به منظور تصمیم گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله دریافتی داشته باشند.
 • داوران باید اصل محرمانه نگه داشتن مقاله های دریافتی را رعایت کنند.
 • داوران باید در زمان مقرر شده نظرات خود را به دبیر تخصصی به منظور تصمیم گیری در ارتباط با انتشار یا عدم انتشار مقاله ارسال کنند.
 • داوران نباید از اطلاعات مقاله دریافت شده برای مقاصد شخصی استفاده کنند.
 • کلیه نظرات داوران در رابطه با مقاله دریافت شده باید منطبق بر اصول فنی و تخصصی باشد و از ارائه علایق شخصی خودداری کنند.
 • داوران نباید مقاله های دارای تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات را داوری کنند.
 • داوران باید تعارضات علایق را افشا کنند.

وظایف و مسئولیت های نویسندگان:

 • مقاله باید با نگارش صحیح و با اصطلاحات مناسب ارسال شود.
 • مقاله نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله مروری، یا پایان‌نامه) چاپ شده باشد یا توسط نشریه دیگری در حال بررسی باشد.
 • نویسنده مسئول باید از رضایت دیگر نویسندگان مطمئن شود.
 • نویسنده باید از موسسه ای که مقاله مر بوط به آن است کسب اجازه نماید.
 • نویسندگان باید اجازه ویرایش مقاله را برای خوانایی بیشتر بدهند.
 • نویسندگان باید در صورت وجود حامی مالی در مراحل اجرا و آماده‌سازی روند پژوهش به طور مختصر بیان کنند.
 • نویسندگان باید فرم تعهد اخلاقی را امضا نمایند.
 • نویسنده مسئول باید توسط همه نویسندگان مقاله، انتخاب و مورد توافق باشد تا فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله به نشریه بر عهده گیرد.
 • هنگامیکه نویسنده یا نویسندگان به اشتباه مهمی در مقاله پی بردند، بایدسریعا دبیر تخصصی نشریه را برای تصحیح آن مطلع نمایند.
 • از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب می گردد، تمام نویسندگان باید واقف باشند که مقاله ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
 • همه نویسندگان باید فرآیند آماده‌سازی و ارسال مقاله در این نشریه مطالعه کنند.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

 • سرقت ادبی: سرقت ادبی بیانگر استفاده به عمد از مقاله ها و یا ایده های یک نفر دیگر به نام خود است. در صورت استفاده از جمله یا جملات فردی دیگر یا حتی جملات قبلی خود باید منبع آن ذکر شود تا سرقت ادبی محسوب نشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می گیرند.
 • داده سازی و تحریف: داده سازی زمانی صورت می گیرد که پژوهشگر در عمل هیچ مطالعه ای را صورت نداده ولی اقدام به ارائه داده، گزارش و نتیجه گیری ارائه می کند. تحریف زمانی است که پژوهشی صورت گرفته ولی داده ها، گزارش و نتایج آن به طریقی تغییر یابد.
 • ارسال همزمان: منظور این است که یک مقاله همزمان به دویا چند نشریه ارسال شود.
 • ارسال دونسخه ای (المثنی): زمانی است که دو یا چند مقاله دارای فرضیه ها، داده ها و نتایج یکسان باشند.
 • ارسال تکراری (اضافی): به این معنی است که یک مطالعه چند مقاله تقسیم شود.
 • سهیم کردن نویسنده ای که در انجام پژوهش دخالت نداشته است: تمام نویسندگان لیست شده در مقاله باید در انجام آن سهیم بوده باشند.
 • دستکاری منابع: وقتی است که در بخش منابع مقاله منبعی ذکر شده باشد در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است.