نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابزارهای کامپیوتری ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 142-154]
 • احساس تنهایی معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه‌ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 66-79]
 • ارزش ادراک شده بررسی تأثیر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند با میانجی‌گری ارزش ادراک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • اعتماد سازمانی Organizational justice, trust, and loyalty: unveiling the dynamics through structural equation modelling and path Analysis [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]
 • اعتیاد به اینترنت معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه‌ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 66-79]
 • امنیت ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 142-154]

پ

 • پوشش رسانه ای مدیرعامل پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 107-116]
 • پیوند معنا معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه‌ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 66-79]

ت

 • تصویر برند بررسی تأثیر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند با میانجی‌گری ارزش ادراک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • تغییر حسابرس The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]
 • توانایی مدیران Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 56-65]

ث

 • ثبات هیئت مدیره The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 117-126]

چ

 • چسبندگی هزینه Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 56-65]

خ

 • خانواده ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 142-154]

د

 • دانش درک شده تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]
 • درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 94-106]

ر

 • رتبه شفافیت بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • رضایت از زندگی معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه‌ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 66-79]
 • رفتار حسابرسان بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • رفتار دسته‌جمعی تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]
 • روش GLS Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 56-65]

ز

 • زیان گریزی تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]

س

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 94-106]

ش

 • شاخص توسعه انسانی بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 94-106]

ض

 • ضعف کنترل داخلی The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]

ع

 • عدالت سازمانی Organizational justice, trust, and loyalty: unveiling the dynamics through structural equation modelling and path Analysis [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]
 • عملکرد سرمایه گذاری تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]

ف

 • فساد ادراک شده بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • فضای سایبر ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 142-154]

ق

 • قدرت پیش‌بینی کنندگی سود تاثیر مشکل نمایندگی بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های خانوادگی: نقش میانجی مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 1-20]

ک

 • کارایی سرمایه گذاری پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 107-116]
 • کارایی سرمایه گذاری The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 117-126]
 • کنترل والدین ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 142-154]
 • کیفیت حسابرسی The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]

گ

م

 • مالکیت مدیریتی The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]
 • مالی رفتاری تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]
 • مدت زمان صدور گزارش حسابرسی بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • مدیریت ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 142-154]
 • مدیریت ارتباط با مشتریان بررسی تأثیر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند با میانجی‌گری ارزش ادراک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • مدیریت سود تاثیر مشکل نمایندگی بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های خانوادگی: نقش میانجی مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 1-20]
 • مدیریت سود Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 56-65]
 • مشکل نمایندگی تاثیر مشکل نمایندگی بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های خانوادگی: نقش میانجی مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 1-20]
 • معنا در زندگی معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه‌ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 66-79]

ن

 • نظریه علامت دهی پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 107-116]
 • نوع صنعت بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]

و

 • وجه نقد مازاد The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 117-126]
 • وفاداری سازمانی Organizational justice, trust, and loyalty: unveiling the dynamics through structural equation modelling and path Analysis [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]

ه

 • هزینه‌های حسابرسی بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]