تاثیر مشکل نمایندگی بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های خانوادگی: نقش میانجی مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

کیفیت سود با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این در حالی است که بعضی از ساختارهای مالکیت مانند مالکیت خانوادگی دارای ویژگی‌های کمّی و کیفی متفاوتی در مقایسه با سایر شرکت‌ها هستند. یکی از این ویژگی‌ها، مشکل نمایندگی است که محور پژوهش‌های مرتبط با شرکت‌های خانوادگی می‌باشد. از سوی دیگر، مدیریت سود نیز ممکن است یکی از ابزارهای مشکل نمایندگی قلمداد شود. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین مشکل نمایندگی و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود به عنوان یکی از جنبه‌های کیفیت سود را با تأکید بر نقش میانجی مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس، 340 مشاهده مربوط به شرکت خانوادگی طی سال‌های 1391 تا 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مشکل نمایندگی بر مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معنادار دارد. همچنین نتایج بیانگر تاثیر میانجی کامل مدیریت سود بر ارتباط بین مشکل نمایندگی و قدرت پیش بینی کنندگی سود در شرکت‌های خانوادگی می‌باشد. به بیان دیگر، مشکل نمایندگی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود (میانجی کامل) بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of agency problem on earning predictability in family firms: The mediating role of earning management

نویسندگان [English]

  • Alireza Kian 1
  • Mohsen Faghih 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Ph.D in Accounting, Accounting department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Earnings quality based on corporate ownership structure is one of the issues that has received less attention by researchers. However, some ownership structures, such as family ownership, have different quantitative and qualitative characteristics than other firms. One of these features is the agency problem, which is the focus of family-related research. on the other hand, earnings management may also be considered a means of agency problems. Therefore, this study examines the relationship between agency problem and earnings predictive power as one of the aspects of earnings quality with emphasis on the mediating role of earnings management in family firms. Accordingly, 340 observations related to family firms during 2012 to 2021 were analyzed. The results showed that agency problem had a positive and negative effect on earnings management and earnings predictability, respectively. The results also indicate the full mediating effect of earnings management on the relationship between agency problem and earnings predictability in family firms. In other words, the agency problem both directly and indirectly through earnings managerial affects the earning predictability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Management
  • Agency Problem
  • Earning Predictability
  • Family Firm