فرایند پذیرش مقالات

فلودیاگرام پذیرش مقالات به صورت زیر است:

فلودیاگرام پذیرش مقالات