پیوندهای مفید

منشور عدم سرقت ادبی


تارنمای اسکاپوس


گوگل اسکولار


موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)


سامانه مشابهت یابی سرقت ادبی مقالات


سامانه مشابهت یابی متون علمی فارسی


پرتال شاپا


موسسه آموزش عالی شاندیز


تارنمای نشریات اشپرینگر


تارنمای نشریات SAGE


تارنمای نشریات الزویر


تارنمای نشریات امرالد


تارنمای نشریات وایلی


تارنمای نشریات تیلور