تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حسابداری، سازمان حسابرسی، تهران، ایران

چکیده

در بازار سرمایه افراد به سوگیری‌های متعددی دچار هستند که این موضوع موجب ظهور رفتارهای غیرمنطقی می­‌شود. به همین دلیل افراد غالبا در معرض سطح قابل توجهی از ریسک هستند، و برای رهایی از آن، مانند دیگران رفتار می­‌کنند. بر این اساس هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که "آیا سوگیری زیان‌گریزی تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری رفتار دسته‌جمعی در میان سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران دارد؟". برای دستیابی به این هدف یک پرسشنامه تحلیلی آنلاین و با 411 سرمایه‌گذار، برای جمع‌آوری داده‌های اولیه طراحی و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌های این پژوهش بیانگر این موضوع است که زیان‌گریزی بر رفتار دسته­‌جمعی تاثیر مثبت و معناداری دارد و یکی از دلایل رخ دادن چنین رفتاری در بین سرمایه­‌گذاران است، به صورتی که افرادی که از زیان‌گریزان هستند، همواره سعی می‌کنند رفتار جمعی را الگوی خود قرار دهند، با این تصور که دیگران نیز احساسی شبیه خودشان دارند. از طرفی دیگر نتایج نشان داد که کسانی که به دانش خود متکی هستند، نیز رفتار دسته‌جمعی از خود نشان می­‌دهند، بخصوص زمانی که افراد از دانش دیگران از این موضوع باخبر می‌شوند، اتکا به دانش درک شده خودشان بیشتر می­‌شوند و رفتار دسته‌جمعی قوت می‌گیرد. دیگر نتیجه­‌ی به دست آمده حاکی از آن دارد که سرمایه‌گذارانی که عملکرد خود را بالا می‌بینند، دارای عملکرد مشابه دیگران هستند و از رفتار دیگران در بازار تبعیت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of loss aversion on the herding behavior of Investors

نویسنده [English]

  • Ruhollah Amareh
Ph.D in Accounting, Audit organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the capital market, people suffer from many biases, which causes the emergence of irrational behaviors. For this reason, people are often exposed to a significant level of risk; to get rid of it, they behave like others. Based on this, the aim of this research is to answer the question "Does the loss aversion scam have a significant effect on the formation of herding behavior among the investors of the Tehran Stock Exchange?". To achieve this goal, an online analytical questionnaire with 411 investors was designed to collect primary data, and multiple regression analysis was used to analyze and interpret the data. The findings of this research show that loss aversion has a positive and significant effect on herding behavior and one of the reasons for such behavior among investors is that people who are loss averse always try to model herding behavior, assuming that others feel the same way as themselves. On the other hand, the results showed that those who rely on their own knowledge also show herding behavior, especially when people learn about the knowledge of others, they rely more on their perceived knowledge, and herding behavior gains strength. Another result indicates that investors who see their performance as high have the same performance as others and follow the behavior of others in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loss aversion
  • herding behavior
  • perceived knowledge
  • investment performance
  • behavioral finance