بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فساد ادراک شده بر رفتار حسابرس در بازه زمانی 1394 الی 1400 می‌پردازد. برای گردآوری دادهای مربوط به شاخص فساد اداراک شده از گزارش سالیانه شفافیت بین‌المللی استفاده گردیده ‌است. همچنین جهت اندازه‌گیری رفتار حسابرس از سه شاخص هزینه‌های‌حسابرسی، مدت زمان صدور گزارش حسابرسی و گزارش تداوم فعالیت حسابرس بهره گرفته شده ‌است. داده‌های مربوطه از اطلاعات واقعی مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج و بر اساس رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص فساد ادراک شده بر هزینه‌های حسابرسی و مدت زمان صدور گزارش حسابرس تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته ‌است. اما تأثیر آن بر گزارش تداوم فعالیت حسابرس از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین یافته‌ها حاکی از این است که ارتباط بین فساد ادراک شده و رفتار حسابرس در صنایع مختلف، تفاوت معنی‌داری ندارد. بنابراین، فساد ادراک شده به عنوان یک شاخص مهم موجب واکنش حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی می‌گردد. حسابرس در برخورد با شرکت‌های با فساد ادراک شده بالا بسیار محتاط عمل می‌نماید، لذا جهت ارائه گزارش و جمع‌آوری مستندات پشتوانه گزارش خود، نیاز به کار بیشتر و نیز زمان بیشتری هستند که منجر به بالا رفتن هزینه حسابرسی برای شرکت و از طرفی زمان بیشتری برای ارائه گزارش حسابرسی می‌گردد.

چکیده تصویری

بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between corruption perceptions index and auditors' behavior with emphasis on the role of industry type

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Barzegar 1
  • Ghafour Sharifzadeh 2
  • Tooba Haghighat 3
1 Assistant Professor, Accounting department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Ph.D in Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Ph.D candidate in Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research examines the impact of perceived corruption on auditor behavior during the period of 2015 to 2021. The Transparency international annual reports were used to measure perceived corruption. Three indicators, namely audit costs, audit report lag, and auditor turnover, were employed to measure auditor behavior. The relevant data was extracted from the financial statements of companies and analyzed using multiple regression analysis with the EViews software. The results demonstrate that perceived corruption has a positive and significant impact on audit costs and audit report lag. However, its effect on auditor turnover is statistically insignificant. Furthermore, these findings indicate that the influence of perceived corruption on auditor behavior does not differ significantly across different industries. Therefore, perceived corruption serves as an important determinant affecting auditor behavior in financial statement audits. Auditors must exercise utmost caution when dealing with companies perceived as corrupt, leading to the need for more work and additional time to provide the report and gather supporting documentation. As a result, audit costs increase for the company and more time is allocated for issuing the audit report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived corruption
  • Auditor behavior
  • Transparency ranking
  • Audit fees
  • industry type
  • Audit report lag
  • going concern opinion