بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از را‌ه‌های اصلی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی پیشرفته، استفاده از منابع مالی خارجی‌ است. به عقیده بسیاری از محققان سرمایه‌های خارجی می‌توانند آثاری چون بهبود وضعیت درآمدی خانوارها، تأمین نیاز ارزی، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود سرمایه انسانی برای کشور میزبان داشته باشند. بنابراین، ضروری است تا اثر انواع جریان‌های مالی، بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور میزبان بررسی شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جریان‌های مالی خارجی می‌باشند. هم‌زمان با افزایش این جریان‌ها آثار مختلفی از آن‎‌ها بر کشور میزبان بروز می‌کند. از جمله می‌توان به تاثیرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی بر شاخص توسعه انسانی اشاره کرد. علی‌رغم اهمیت این موضوع مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته اند. هدف از این تحقیق بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران می‌باشد. در این مطالعه از داده‌های سری زمانی در ایران استفاده می‌شود. جهت تجزیه و تحلیل مدل از الگوی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و نرم افزار5.5 Microfit استفاده ‌می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی‌دار بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد. هم‌چنین نتایج حاکی از آن است که درآمدهای انتقالی اثر منفی و معنی‌دار بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foreign Direct Investment and Personal Remittances on the Human Development Index in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahla Ghaeni Sardasht 1
  • Mostafa Karimzadeh 2
  • Taghi Ebrahimi Salari 3
1 M.A. in Economics, Department of Economics, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran..
چکیده [English]

One of the main ways to finance economic plans and projects and benefit from advanced knowledge and technology is to use foreign capital flows. According to many researchers, foreign capital flows can have effects such as improving household incomes, meeting foreign exchange needs, increasing job opportunities and improving human capital for the host country. Therefore, it is necessary to study the effect of different types of foreign capital flows on the macroeconomic indicators of the host country. Foreign direct investment and personal remittances are the biggest and most important of these foreign capital flows. As these currents increase, different effects of them appear on the host country. Among them, we can mention the effects of foreign direct investment and personal remittances on the human development index. Despite the importance of this issue, internal studies have paid less attention to it. The purpose of this study is to investigate the effect of foreign direct investment and personal remittances on the human development index in Iran. In this study time series data from 1991 to 2018 with the autoregressive distributed lag ARDL method and microfit 5.5 software are used. The results show that foreign direct investment has a positive and significant effect on the human development index in Iran. The results also indicate that remittances have a negative and significant effect on the human development index in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Personal Remittances
  • Human Development Index