پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات حسابداری و مالی این موضوع است که میزان کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تحت تأثیر چه عواملی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، مفهوم کارایی سرمایه‌­گذاری و عوامل مؤثر آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در تبیین این عوامل، پوشش رسانه­ای مدیرعامل یکی از عواملی است که مبنای تصمیم­گیری سرمایه‌گذاران را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا تأثیر پوشش رسانه­ای مدیر عامل بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌­ها را مورد مطالعه قرار دهد. در همین راستا، اطلاعات مربوط به 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1399 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته­ها نشان دهنده تأثیر منفی پوشش رسانه­ای مدیرعامل بر کارایی سرمایه­گذاری است. این یافته­ها تأکید مجددی بر نقش اطلاعاتی پوشش رسانه­ای مدیرعامل به عنوان یکی از منابع مخابره اطلاعات شرکتی به بازار است.

چکیده تصویری

پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

CEO Media Coverage and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Neda Soruri 1
  • Shohreh Yazdani 2
1 Department of Accounting, Damavand branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Damavand branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
چکیده [English]

One of the controversial issues in the accounting and financial literature is the issue of what factors affect the investment efficiency of companies. Based on this, the concept of investment efficiency and its effective factors have been the focus of researchers. In explaining these factors, the CEO media coverage is one of the factors that may influence the decision-making basis of investors. For this reason, this research seeks to study the effect of media coverage of the CEO on the investment efficiency of companies. In this regard, the information related to 124 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019 has been collected and tested. The findings show the negative impact of CEO media coverage on investment efficiency. These findings are a re-emphasis on the informational role of CEO media coverage as one of the sources of corporate information communication to the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Media Coverage
  • Investment Efficiency
  • Signal Theory