بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی‌گری قابلیت‌های پویا و فعالیت‌های مدیریت دانش مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی­گری قابلیت­ها پویا و فعالیت­های مدیریت دانش مشتری است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، مدیران و کارکنان شهرداری مشهد که تعداد آن­ها 2347 نفر است. برای تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران برای حجم جامعه معلوم استفاده گردید که تعداد نمونه با استفاده از این فرمول 330 نفر تعیین شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج، حاکی از این است که مشارکت مشتری بر قابلیت­‌ها و فعالیت­‌های پویای مدیریت دانش مشتری و مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری تأثیر معنادار دارند. این نتیجه نشان می‌دهد که همکاری و مشارکت فعال مشتریان می‌تواند بهبود و ایجاد ارزش برای سازمان را تسهیل کند. همچنین نتایج بیانگر این است که قابلیت­‌ها و فعالیت­‌های مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری تأثیرگذار هستند. بنابراین بهره‌برداری بهینه از دانش و بازخورد مشتریان می‌تواند به توسعه و ارتقاء قابلیت نوآوری در سازمان کمک کند. در نهایت نقش میانجی قابلیت‌­ها و فعالیت­‌های مدیریت دانش مشتری نیز مورد تأیید قرار گرفت. دانشی که از مشتریان به دست می‌آید توسط فعالیت‌های مدیریت دانش به نوآوری تبدیل می‌شود و این نقش میانجی در نهایت به تأثیرگذاری مثبت این فرآیند منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of partnership on innovation performance through the mediating role of dynamic capabilities and customer knowledge management activities

نویسندگان [English]

  • Azar Kafashpor 1
  • Vahideh Tabasi Lotfabadi 2
  • Zahra Yousefzadeh 3
1 Professor, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Department of Management, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Assistant professor, Department of Management, Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
3 M.A in Management, Tabaran institute of higher education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study seeks to investigate the impact of customer participation on innovation capacity through the mediating role of dynamic capabilities and customer knowledge management activities. The statistical population of this research is the managers and employees of Mashhad Municipality, whose number is 2347. To determine the number of samples, Cochran's formula was used for the known population size, and the number of samples was determined using this formula to be 330 people. A standard questionnaire was used to collect data. Data analysis was done using SPSS and Smart PLS software. The results indicate that customer participation has a significant impact on the capabilities and dynamic activities of customer knowledge management and customer participation on innovation capacity. This result shows that cooperation and active participation of customers can facilitate improvement and creation of value for the organization. Also, the results show that the capabilities and activities of customer knowledge management have an impact on innovation capacity. Therefore, the optimal use of customer knowledge and feedback can help to develop and improve the innovation capability in the organization. Finally, the mediating role of customer knowledge management capabilities and activities was also confirmed. The knowledge obtained from customers is transformed into innovation by knowledge management activities, and this mediating role ultimately leads to the positive impact of this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation capacity
  • Customer Knowledge Management
  • Customer involvement
  • Dynamic capabilities of knowledge management
  • Knowledge management activities