تاثیر سازمان‌دهی حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدورگزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.

2 کارشناسی ارشدحسابرسی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.

چکیده

در پژوهش‌های مرتبط و قوانین و مقررات مختلف، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به موقع گزارش‌های مالی همواره مورد توجه بوده است. یکی از عواملی که می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند و کمتر به آن توجه شده است نحوه سازماندهی حسابرسی داخلی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازمان‌دهی حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی است. سازمان‌دهی حسابرسی داخلی به برون‌سپاری حسابرسی داخلی به اشخاصی غیر از شرکت تحت حسابرسی اطلاق شده و مدت زمان صدور گزارش حسابرسی به‌صورت فاصله زمانی بین سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی تعریف می‌گردد. برای بررسی فرضیه‌ها داده‌های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396-1400 جمع‌آوری گردیده و از مدل رگرسیون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که برون‌سپاری حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی اثر منفی دارد. بدین معنی که هرچه برون‌سپاری حسابرسی داخلی بیشتر باشد مدت زمان صدور گزارش حسابرسی کمتر می‌شود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به شرکت‌ها در کاهش مدت زمان صدور گزارش حسابرسی با استفاده از برون‌سپاری حسابرسی داخلی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of internal audit arrangement on the audit report delay

نویسندگان [English]

  • Karim Imani 1
  • Atefe Saeedian 2
1 Assistant Professor, Department of accounting, Rouzbahan institute of higher education, Sari, Iran.
2 M.A in auditing, Rozbahan institute of higher education, Sari, Iran
چکیده [English]

In related researches and various laws and regulations, the investigation of factors affecting the timely release of financial reports has always been of interest. One of the factors that can play a significant role in this field and has received less attention is the way internal audit is arranged. Based on this, the aim of this study is to investigate the impact of internal audit arrangement on financial reporting lag. Internal audit aarangement refers to the outsourcing of internal audit to persons other than the audited company, and the financial report lag is defined as the time interval between the financial year and the date of the audit report. To test the hypotheses, the data of 100 firms admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 1396-1400 were collected and the regression model was used. The findings of the research showed that internal audit outsourcing has a negative effect on the audit report lag. This means that the greater the outsourcing of internal audit has the lower financial reporting lag. The findings of this research can help companies in reducing the financial reporting lag by using internal audit outsourcing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal audit arrangement
  • Internal audit outsourcing
  • audit report delay