شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی کارکنان بخش تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رابط پژوهشی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی با دانشگاه

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه­‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه­‌های انسانی بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در بخش تعاون (تعاونی­‌ها و اتحادیه­‌های تعاونی) بوده است. نمونه آماری مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش تعاون در سطوح مسئولیت مختلف بخش تعاون در 26 شهرستان استان خراسان رضوی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. نرم­‌افزار لیزرل برای آزمون فرضیه­‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی پایایی لازم را داشته و با اطمینان 95 درصد بیانگر این است که پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه­‌های انسانی کارکنان بخش تعاون پذیرفته می­‌شود. با توجه به آنکه متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیرنرمال هستند برای تعیین امکان استقرار از آزمون غیرپارامتری علامت یک نمونه­‌ای برای آزمون فرضیه استفاده گردید. نتایج بدست آمده سطح معنی­‌داری آزمون علامت بیان می­‌کند همه عوامل هفت‌گانه بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که اولویت و رتبه­‌بندی متغیرها به ترتیب عبارتند از عوامل ارتباطات بین کارکنان و مدیران؛ عوامل انگیزشی کارکنان؛ عوامل اعتماد بین کارکنان و مدیران؛ عوامل سهیم شدن در اطلاعات؛ عوامل مهارت و دانش کارکنان؛ عوامل و گروه­‌های خودگردان؛ عوامل مرزبندی و خودمختاری که به‌طور معنی­‌داری بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of effective factors on empowering the human capital of cooperative sector employees

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghoomian 1
  • Fatemeh Mousavi Moghddam 2
  • Alireza Ghoomian 3
  • Atefeh Ghoomian 4
1 Research coordinator of the General Department of Labor and Social Welfare Cooperative of Khorasan Razavi Province with the university
2 M.A in Urban Planning, Imam Reza University, Mashhad, Iran
3 M.A in Strategic Human resource management, University of Tehran, Iran
4 M. SC in energy engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research aims to identify and rank the factors affecting the empowerment of human capital in the cooperative sector. The statistical population included employees working in the cooperative sector (cooperatives and cooperative unions). A sample of 384 employees from various levels of responsibility in the cooperative sector in 26 counties of Khorasan Razavi province was selected for the study. A questionnaire was used to measure the variables. The Lizerl software was used for hypothesis testing. The results obtained from confirmatory factor analysis had the necessary reliability and with 95% confidence, it was stated that the questionnaire examining the factors affecting the empowerment of human capital of the cooperative employees is acceptable. Since the research variables have non-normal distributions, a non-parametric test (one-sample sign test) was used to determine the possibility of establishing the hypothesis. The results of the sign test indicate the significance level of all seven factors in the empowerment of cooperative employees. According to the results, it was determined that the priority and ranking of the variables are, in order, communication factors between employees and managers; employee motivational factors; trust factors between employees and managers; factors related to information sharing; employee skill and knowledge factors; self-directed teams and groups factors; boundary and autonomy factors that significantly affect the empowerment of cooperative employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors affecting empowerment
  • human capital
  • employees
  • cooperative companies