بررسی تأثیر رفتار جامعه میزبان بر جذب گردشگران با میانجی‌گری تصویر ذهنی گردشگر(مطالعه موردی: گردشگران شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت جهانگردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

رفتار جامعه میزبان یکی از ارکان اصلی مقصد در پذیرش و جذب گردشگر است. درصورتی‌که میزبانان رفتار مناسب همراه با احترام با گردشگران داشته باشند، گردشگران نیز اشتیاق بیشتری جهت انتخاب آن مقصد از خود نشان داده و موجب توسعه گردشگری مقصد می­‌شوند. از طرفی تأثیری که رضایت گردشگران از رفتار جامعه میزبان دارند و نمود آن، موجب تغییر در تصویر ذهنی آن­ها از  مقصد می­‌شود. تصویر ذهنی مقصد که نشان‌دهنده رفتار مناسب گردشگران باشد می‌تواند گردشگران را متقاعد کند که به مقصد گردشگری موردنظر سفر داشته و آن­ها را به‌سوی خود جلب می­‌نماید و حتی موجب توصیه آن به گردشگران دیگر می­‌شود. در این راستا، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیمایشی است، صورت گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد است. برای پایایی پرسش‌نامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسش‌نامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران شهر مشهد در محدوده زمانی تحقیق بودند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس بوده و در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد‌ها، میانگین‌ها و انحراف معیارها برای نمایش سیمای آزمودنی­‌ها استفاده و در آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه­‌های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­‌دهد رفتار جامعه میزبان بر جذب گردشگران تأثیر معناداری دارد و تصویر ذهنی این اثر را میانجی‌گری می­‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the host community's behavior on the attraction of tourists through the mediation of the tourist's mental image (Case study: Mashhad city tourists)

نویسندگان [English]

  • Alireza Nouri 1
  • Narges Sobhani 2
1 Ph.D in Tourism management, Cultural Heritage and Tourism Organization, Tehran, Iran
2 Ph.D candidate in tourism management, Neyshabur branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

The behavior of the host society is one of the main components in attracting and absorbing tourists. If hosts have appropriate behavior accompanied by respect for tourists, the tourists also show more enthusiasm in choosing that destination, leading to the development of tourism in that destination. On the other hand, the impact of tourists' satisfaction with the behavior of the host society and its manifestation leads to a change in their mental image of the destination. The mental image of the destination, which indicates appropriate behavior of tourists, can convince them to travel to the desired tourist destination and attract them towards it, even leading to their recommendation of the destination to other tourists. In this regard, the present research, which is of a practical nature and of a descriptive survey nature, has been conducted using a standard questionnaire as the data collection tool. To ensure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha was used, and for the validity of the questionnaire structure, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used. The statistical population of the study included all tourists in the city of Mashhad within the time frame of the research. The sample size was determined to be 384 individuals. Non-random sampling method was used. In the descriptive statistics section, frequency and percentage tables, means, and standard deviations were used to display the characteristics of the subjects, and in inferential statistics, the Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the distribution, and exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation modeling tests were used to test the research hypotheses. The results of the study show that the behavior of the host community has a significant impact on attracting tourists, and its mental image mediates this effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental image
  • consumer behavior
  • host society
  • tourist attraction
  • host society behavior