رابطه شفقت به خود ومدیریت استرس با میانجی‌گری نیازهای اساسی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش طرقبه شاندیز

2 استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی آرمان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارتباط شفقت به خود بر مدیریت استرس در دانش­‌آموزان پسر یتیم متوسطه اول مدرسه موقوفه عبدالله رضوی شهرستان طرقبه و شاندیز (با تعداد 178 نفر) در سال تحصیلی 1402 – 1401 با میانجی‌گری نیازهای اساسی روان‌شناختی است. با توجه به متغیرهای پژوهش ابزار جمع­‌آوری داده­‌ها پرسش‌نامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن آزمون شده است. آزمون فرضیه­‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و از  نرم­‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر است. نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این است که شفقت به خود بر مدیریت استرس در دانش­‌آموزان پسر یتیم با میانجی‌گری نیازهای اساسی روان‌شناختی تأثیر دارد. شفقت به خود بر مدیریت استرس و نیازهای اساسی روان‌شناختی در دانش‌آموزان پسر یتیم تأثیر دارد. نیازهای اساسی روان‌شناختی بر مدیریت استرس در دانش‌آموزان پسر تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between self-compassion and stress management with the mediation of basic psychological needs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Laghaee 1
  • Amin Babadi 2
1 M.A in Educational Psychology, Torghabeh Shandiz Education, Torghabeh , Iran
2 Department of Psychology, Arman Razavi Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the relationship between self-compassion and stress management in orphan male students in the first year of Abdul Razavi endowment school in Torghabeh and Shandiz counties (with a total of 178 students) in the academic year of 1401-1402, mediated by the basic psychological needs. Considering the research variables, the data collection tool is a standardized questionnaire, the validity and reliability of which have been tested. The hypothesis testing and data analysis have been performed using the structural equation modeling method and the SPSS and PLS software. The research method is structural model; path analysis. The results of the path analysis indicate that self-compassion affects stress management in orphan male students through the mediation of basic psychological needs. Self-compassion also affects the basic psychological needs in orphan male students, and the basic psychological needs influence stress management in male orphan students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compassion
  • stress management: basic psychological needs