بررسی تأثیر نیروهای محیطی بر زنجیره تامین پایدار با نقش میانجی ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، بانک رفاه کارگران طرقبه، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه گرگان

چکیده

رفتار زنجیره تأمین پایدار در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در تمامی فرآیندهای سازمانی است. این فرآیندها شامل کل چرخه عمر زنجیره تأمین از خرید مواد اولیه تا طراحی، توسعه محصول، انبارداری، توزیع و تحویل کالای نهایی است. در واقع پایداری زنجیره تأمین یک موضوع کسب‌وکار است که بر زنجیره تأمین سازمان و شبکه لجستیک سازمانی بر اساس عوامل محیطی، ریسک و مدیریت ضایعات تولید اثر می‌گذارد. رشد چشمگیری در زمینه نیاز برای یکپارچگی فعالیت‌های محیطی با مدیریت زنجیره تأمین سازمان پدیدار شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی ارتباطات تأمین‌کننده و ظرفیت سازمانی شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی توس شهر مشهد صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می­‌دهد که نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار اثر دارد ولی در ارتباط با اثر مستقیم دو متغیر ارتباطات تأمین­‌کننده و ظرفیت سازمانی تأیید نمی­‌شود و این دو متغیر به‌واسطه نقش میانجی بین دو متغیر نیروهای محیطی و زنجیره تأمین پایدار اثر غیرمستقیم دارند. لذا فرضیه اصلی پژوهش در خصوص رابطه متغیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار تأیید می­‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of environmental forces on the sustainable supply chain with the mediating role of supplier communication and organizational capacity

نویسندگان [English]

  • Seyed Saleh Ravanpour 1
  • Hanieh Shakki 2
1 M.A in Management, Torghabeh Workers Welfare Bank, Mashhad, Iran
2 Department of Management , Gorgan University
چکیده [English]

The concept of sustainable supply chain behavior involves considering social, economic, and environmental issues in all organizational processes. These processes include the entire lifecycle of the supply chain, from raw material procurement to design, product development, storage, distribution, and delivery of the final product. In fact, supply chain sustainability is a business issue that affects the organization's supply chain and logistics network based on environmental factors, risk, and waste management. There has been a noticeable growth in the need for integrating environmental activities with organizational supply chain management. This study aimed to investigate the impact of environmental forces on sustainable supply chains, with the mediating role of supplier communications and organizational capacity in small and medium-sized companies in the industrial town of Toos in Mashhad. The results indicate that environmental forces have an effect on sustainable supply chains, but the direct relationship between supplier communications and organizational capacity is not confirmed, and these two variables have an indirect effect on sustainable supply chains through the mediating role between environmental forces and sustainable supply chains. Therefore, the main hypothesis regarding the relationship between environmental variables and sustainable supply chains is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental forces
  • sustainable supply chain
  • supplier relationships
  • organizational capacity