بررسی رابطه ارزش‌های فردی و تصمیم‌گیری با معنا و هدف در زندگی خیرین‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی. دانشگاه تربیت معلم مشهد. واحد شهید بهشتی، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش­‌های فردی و تصمیم­‌گیری با معنا و هدف در زندگی خیرین می­‌پردازد. خیرین شهر مشهد به­‌عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده­‌اند. نوع تحقیق بنیادی و روش پژوهش توصیفی است. در این تحقیق از پرسش‌نامه‌های ارزش‌های شخصی شوارتز، سبک‌های تصمیم­‌گیری اسکات و بروس و معنا و هدف در زندگی کرامباخ و ماهولیگ استفاده گردید. برای نمونه آماری پس از جمع­‌آوری 148 پرسش­‌نامه، آزمون کفایت حجم نمونه انجام شده که مناسب بودن تعداد نمونه را تأیید کرده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده­‌ها از آمار توصیفی ( فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تمامی فرضیه‌های اصلی و فرعی بیان شده تأیید شدند. یافته­‌های پژوهش در فرضیه اصلی نشان داد بین ارزش­‌های فردی و سبک­‌های تصمیم­‌گیری با معنا و هدف در زندگی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین دو فرضیه فرعی این تحقیق نشان داد که بین ارزش­‌های فردی (خودرهبری، هیجان­‌خواهی، لذت‌جویی، موفقیت، قدرت، امنیت، هم‌نوایی، سنت­‌گرایی، خیرخواهی، جهان­‌نگری) با معنا و هدف زندگی رابطه معنادار وجود دارد و نیز بین سبک­‌های تصمیم­‌گیری (عقلانی، شهودی، وابستگی، آنی، اجتنابی) با معنا و هدف در زندگی رابطه معنادار وجود دارد. بر این اساس می­‌توان بیان کرد در ارزش­‌های فردی که در معنا و هدف‌مندی زندگی تأثیر دارد و هرچه ارزش­‌های فردی والاتر شوند به سمت ارزش­‌های اجتماعی پیش می­‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between individual values and decision-making with meaning and purpose in the lives of the righteous

نویسندگان [English]

  • Effat Fayaz zolfaghari 1
  • Jaafar Noori 2
1 M.A in Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D in Psychology, Department of Psychology, Mashhad Teacher training university. Shahid Beheshti branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The current research examines the relationship between personal values and decision-making with meaning and purpose in the lives of philanthropists. The philanthropists of Mashhad city have been chosen as the studied community. The type of research is fundamental and the research method is descriptive. In this research, the Schwartz personal values questionnaire, the Scott and Bruce decision-making styles, and the Crumbaugh and Maholick meaning and purpose in life were used. After collecting 148 questionnaires for sampling, a sample size adequacy test was conducted, confirming the adequacy of the sample size. Data analysis methods include descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and for testing research hypotheses, inferential statistics using Pearson correlation test and multiple regression analysis were performed using SPSS-24 software. Based on the results obtained, all main and sub-hypotheses were confirmed. The research findings in the main hypothesis showed a significant relationship between personal values and decision-making styles with meaning and purpose in life. Additionally, the two sub-hypotheses of this research indicated that there is a significant relationship between personal values (self-direction, stimulation, hedonism, achievement, power, security, conformity, tradition, benevolence, universalism) and meaning and purpose in life, and also between decision-making styles (rational, intuitive, dependent, spontaneous, avoidant) and meaning and purpose in life. Based on these findings, it can be stated that personal values influence meaningful and purposeful life, and the higher the personal values, the more they move towards social values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal values
  • decision making
  • meaning of life
  • purpose in life
  • righteous