بررسی ارتباط میان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت هیجانی با عملکرد تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت هیجانی با عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان دوره دوم مقطع تحصیلی متوسطه ناحیه 4 شهر مشهد است. حجم نمونه مورد استفاده در این پژوهش تعداد 100 نفر از این دانش‌آموزان (51 دانش‌آموز دختر و 49 دانش‌آموز پسر) است. آزمودنی‌ها در این پژوهش با استفاده از پرسش­نامه‌های عملکرد تحصیلی فام و تیلور، خودکارآمدی تحصیلی مک‌ایلروی و بانتینگ و خلاقیت هیجانی آوریل و نولز مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. داده‌ها و اطلاعات بدست آمده به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج کسب شده این پژوهش نشان‌دهنده این بود بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل، برخورداری دانش‌آموزان از خودکارآمدی تحصیلی و شاخص‌های آن که منجر به بهبود یادگیری شده و همچنین بهره‌مندی از مؤلفه‌های خلاقیت هیجانی که باعث ایجاد تعاملات سازنده و مؤثر آن‌ها می‌گردد زمینه‌ساز بالا رفتن یادگیری و همچنین افزایش میزان بهره‌وری دانش‌آموزان شده که در نتیجه باعث بهبود عملکرد تحصیلی آن‌ها می‌شود. بنابراین چنین نتیجه‌گیری می‌شود که میان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت هیجانی با میزان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between academic self-efficacy and emotional creativity with academic performance

نویسنده [English]

  • Safoura Moghadam
M.A in psychology, Mashhad branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of the present research is to investigate the relationship between academic self-efficacy and emotional creativity with academic performance among high school students in Region 4 of Mashhad. The sample size used in this research is 100 students from this group (51 female students and 49 male students). The participants in this study were evaluated and assessed using the performance questionnaires of Pham and Taylor, academic self-efficacy of McIlroy and Bunting's, and emotional creativity of Averill and Knowles. The data and information obtained were analyzed using SPSS software version 26. The results of this research indicate a direct and significant relationship between academic self-efficacy variables and academic performance, as well as a direct and significant relationship between emotional creativity variables and academic performance. In light of the results obtained, the possession by students of academic self-efficacy and its indicators which lead to improved learning, as well as the utilization of emotional creativity components that create constructive and effective interactions, provide a basis for increased learning and also enhance the students' productivity, thereby improving their academic performance. Therefore, it can be concluded that there is a significant relationship between academic self-efficacy and emotional creativity with the level of academic performance of students at the high school level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic performance
  • Academic self-efficacy
  • Emotional creativity