تاثیر رضایت شغلی بر گردش حسابرسان داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

روند اقتصادی جهانی طی دو دهه گذشته حرفه حسابرسی داخلی را به کانون توجهات سوق داده و عملکرد حسابرسی داخلی را به عنوان یک بازیگر اصلی در حاکمیت شرکتی تعیین کرده است. به همین جهت، تقاضا برای حسابرسان داخلی خبره افزایش یافته است چون که عملکرد حسابرسان داخلی در حاکمیت شرکتی در سراسر جهان از تأکید قابل ملاحظه­‌ای برخوردار شده است. مرور ادبیات حسابداری و حسابرسی نشان می­‌دهد اگر چه پژوهش­‌هایی در رابطه با چالش­‌های استخدام حرفه حسابرسی داخلی تا حدی مطرح شده است امّا تحقیقات کمی در مورد عواملی که بر حفظ حسابرسان داخلی تأثیر می­‌گذارند، وجود دارد. از سوی دیگر، رضایت شغلی از مباحث بسیار مهم در پژوهش­‌ها و مطالعات سازمانی است که نقش آن در حرفه حسابرسی داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل رفتاری که در سازمان بسیار مهم تلقی می­‌شود، بر گردش حسابرسان داخلی را مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد رضایت شغلی از طریق چهار مولفه سراسری، محیطی، محتوایی و فردی به روش معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت PLS مورد اندازه­‌گیری قرار گرفت. همچنین، از طریق توزیع پرسش­نامه بین 108 نفر از حسابرسان داخلی نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد که عوامل رضایت شغلی شامل عوامل سراسری، محیطی، محتوایی و فردی رابطه مستقیم و معنادار با گردش حسابرسان داخلی داشته­‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Satisfaction on the Turnover of Internal Auditors

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Ghyasi Gharveh 1
  • Zahra Lashgari 2
1 M. A in accounting, central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Global economic trends over the past two decades have thrust the internal audit profession into the spotlight and established the internal audit function as a major player in corporate governance. For this reason, the demand for expert internal auditors has increased because the performance of internal auditors in corporate governance has received considerable emphasis around the world. A review of the accounting and auditing literature shows that although some research has been done regarding the recruitment challenges of the internal audit profession, There is little research on the factors that affect the retention of internal auditors. On the other hand, job satisfaction is one of the most important topics in organizational research and studies, and its role in the internal audit profession has been given less attention. Based on this, the current research aims to study the effect of job satisfaction as one of the behavioral factors that is considered very important in the organization, on the turnover of internal auditors. In this research, the dimensions of job satisfaction were measured through 4 global, environmental, content and individual components by structural equation method and through Smart PLS software. Also, information was collected through the distribution of questionnaires among 108 internal auditors. The results showed that job satisfaction factors including national, environmental, content and individual factors had a direct and meaningful relationship with the turnover of internal auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Auditors circulation
  • Job satisfaction
  • global factors
  • environmental factors
  • content factors
  • Individual factors