نویسنده = طوبی حقیقت
بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 80-93

10.22034/necsbm.2023.399195.1007

قدرت‌اله برزگر؛ غفور شریف زاده؛ طوبی حقیقت

بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت