معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه‌ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کمیته امداد امام خمینی (ره)، تربت حیدریه، ایران

چکیده

اعتیاد به اینترنت به‌عنوان موضوعی رو به افزایش در جوامع مطرح می‌شود که به‌طور مستقیم بر زندگی افراد، به‌خصوص نوجوانان تأثیرات منفی می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه معنا در زندگی و احساس تنهایی در بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی شهرستان تربت‌حیدریه است. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای و جامعه آماری، دانش آموزان متوسطه‌ اول شهرستان تربت‌حیدریه در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از هر گروه تعداد 100 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد معنا در زندگی، احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات جستجوی معنا و وجود معنا در زندگی در گروه اعتیاد به اینترنت کمتر از میانگین نمرات افراد عادی است. این نتیجه بیان می‌کند که نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت کمتر به دنبال یافتن معنا در زندگی خود نسبت به نوجوانان عادی هستند. بنابراین، اعتیاد به اینترنت می‌تواند موجب کاهش جستجوی معنا و وجود معنا در زندگی فرد شود. از سوی دیگر، نتایج بیانگر این است میانگین نمرات احساس تنهایی در گروه اعتیاد به اینترنت بیشتر از میانگین نمرات افراد عادی است. به‌بیان‌دیگر، نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت باعث افزایش احساس تنهایی در فرد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning in Life and Loneliness: A Comparative Study between Adolescents with Internet Addiction and Normal Adolescents

نویسنده [English]

  • Asma Ghasemi Tabasi
Imam Khomeini Relief Foundation, Torbat-e Heydariyeh, Iran
چکیده [English]

Internet addiction is an increasingly prevalent issue in societies that directly impacts the lives of individuals, especially adolescents, with negative effects. The aim of this study is to compare the meaning in life and feelings of loneliness among internet-addicted adolescents and normal adolescents in the Torbat-e Heydarieh city. The research method employed was comparative and the statistical population consisted of first-year high school students in Torbat-e Heydarieh during the academic year 2021-2022. A total of 100 participants were selected from each group using convenience sampling. Standard questionnaires on meaning in life, feelings of loneliness, and internet addiction were used for data collection. The collected data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The findings indicated that the average scores for the search for meaning and presence of meaning in life were lower in the internet-addicted group compared to the scores of normal individuals. This result suggests that adolescents with internet addiction are less likely to seek and find meaning in their lives compared to normal adolescents. Therefore, internet addiction can lead to a decreased search for meaning and presence of meaning in one's life. On the other hand, the results indicated that the average scores for feelings of loneliness were higher in the internet-addicted group compared to the scores of normal individuals. In other words, internet-addicted adolescents contribute to increased feelings of loneliness in individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning in life
  • loneliness
  • internet addiction
  • Meaning-making theory
  • Satisfaction with life theory