دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی‌گری قابلیت‌های پویا و فعالیت‌های مدیریت دانش مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22034/necsbm.2023.179981

آذر کفاش پور؛ وحیده طبسی لطف آبادی؛ زهرا یوسف زاده


تاثیر سازمان‌دهی حسابرسی داخلی بر تاخیر گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22034/necsbm.2023.414357.1025

کریم ایمانی؛ عاطفه سعیدیان


شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی کارکنان بخش تعاون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

10.22034/necsbm.2023.399104.1026

مسعود قمیان؛ فاطمه موسوی مقدم؛ علیرضا قمیان؛ فاطمه قمیان